Výfukový systém

Dnešní část navazuje na předchozí díly, ve kterých jsme se zabývali osvětlením motorky a následně registrační značkou a jejím umístěním.

Nejčastějšími závadami u výfukového systému, se kterými se lze setkat, jsou:

 • obtěžování životního prostředí nadměrným hlukem
 • neschválená změna/úprava tlumiče výfuku
 • výměna původního komponentu výfukového systému za neschválený

Předepsané požadavky

 • Vozidlo smí být opatřeno pouze výfukovým systémem, který byl namontován na vozidlo při schválení typu vozidla.
 • Nepůvodní výfukový systém musí zajistit motocyklu porovnatelné vlastnosti s dosahovanými vlastnostmi při původně namontovaném tlumiči nebo jeho dílu.
 • Nepůvodní výfukový systém motocyklů je samostatný technický celek, který musí být homologován podle požadavků předpisu EHK č. 92 nebo směrnice 97/24/EHS.
 • Je nepřípustné používat na motocyklu neschválené komponenty pro náhradní výfukový systém nebo tlumič. To se nevztahuje na motocykly uvedené do provozu před 1. 7. 2001.
 • Je nepřípusné provádět na motocyklu jakékoliv úpravy na výfukovém systému, které mění stanovené parametry (hluk, emise) pro udělení typového schválení vozidla nebo požadavky zvláštních předpisů.

Homologační značky

 • Motorky, které byly schválené do roku 2001, nebo byly schváleny podle jiných zvláštních předpisů (stavba, dovoz, atd.) nemusí být označeny homologační značkou.
 • Motorky schválené od 1. 7. 2001 do 27. 3. 2006 musí mít původní tlumič výfukového sytému označen značkou „e“ následovanou identifikační značkou státu, který ji udělil + číslem schválení typu konstrukční části, např. |e11| 0042
 • Motorky schválené do provozu od 28. 3 2006 původní tlumič musí mít označen značkou „e“ se značkou státu, názvem výrobce, identifikačním číslem dílu a číslem schválení typu konstrukční části.

Nepůvodní díly

I pro neoriginální výfukový systém platí, že pokud byly schváleny do provozu před 1. 7. 2001 nemusí mít homologační značku.

 • motocykly prvně registrované po 1. 7. 2001 smějí používat pouze takové nepůvodní díly, pro výfukový systém, které jsou označeny homologační značkou podle požadavků předpisu EHK č. 92 nebo směrnice 97/24ES a.
 • Označení musí být čitelné, neodstranitelné a viditelné i po namontování zařízení dovozdila, předepsaným značením nemusí být označeny trubky a úchyty jednotlivých komponentů.

a) Označení podle předpisu EHK č. 92
nepůvodní výfukový systém nebo jeho díl musí být označen:

1. Výrobní nebo obchodní značkou výfukového systému a jeho součástí.
2. Obchodním názvem přiděleným výrobcem.
3. Značkou „E“ v kroužku následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu.
4. číslem schválení typu konstrukční části

b) Označení podle směrnice 97/24/ES
Označení namontovaného nepůvodního výfukového systému na motocyklu se liší podle roku, kdy byl motocykl prvně registrován:

Motocykl uvedené do provozu od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2009
Musí být nepůvodní výfukový systém nebo jeho díl označen:

1. Výrobní nebo obchodní značkou výfukového systému a jeho součástí.
2. Obchodním názvem přiděleným výrobcem.
3. Značkou „e“ v obdélníčku následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu.
4. číslem schválení typu konstrukční části. pokud byl díl schválen jako typ pro více náhladních výfukových systémů, může být opatřen více čísly schválení typu.

Motocykly uvedené do provozu od 1. 7. 2009
Musí být nepůvodní výfukový systém nebo jeho díl označen:

1. Výrobní nebo obchodní značkou výfukového systému a jeho součástí.
2. Obchodním názvem přiděleným výrobcem.
3. Značkou „e“ v obdélníčku následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu.
4. číslem schválení typu konstrukční části. Pokud byl díl schválen jako typ pro více náhradních výfukových systémů, může být opatřen více čísly schválení typu.
5. Označení dílu podle funkce, kterou plní ve výfukovém systému

a) díl který sdružuje tlumič hluku i katalyzátor – za homologační značkou musí následovat zakroužkované číslice 5 a 9
b) díl, který tvoří samostatně katalyzátor – za homologační značkou musí následovat zakroužkovaná číslice 5
c)díl, který tvoří samostatně tlumič hluku – za homologační značkou musí následovat zakroužkovaná číslice 9

Konstrukce tlumičů hluku

Z hlediska konstrukce se používají dva základní typy tlumičů:

Absorpční tlumič. Ten je možné vidět převážně u sportovních motocyklů, určených pro sportovní účely (na okruhy). V běžném silničním provozu je jejich použití prakticy vyloučeno, protože s tímto typem výfuku nesplňuje motocykl hlukové limity. Je v podstatě tvořen průchozí děrovanou trubkou, která je obalena tlumícím materiálem. Výfukovým plynům klade minimální odpor. Účinnost z hlediska tlumení hluku je nízká, z hlediska výkonu motorky však vysoká.

Rezonanční tlumič. Používá se v běžném silničním provozu pro zajištění plnění hlukových limitů. Je tvořen několika oddělenými komorami. Výfukové plyny proudí postupně z jedné komoru do druhé, čímž dochází k utlumení hluku. Od výrobce může být i tlumič, který lze rozebrat a udělat z něho absorpční tlumič, protože lze vyjmout mechanismus komor a zprůchodnit ho.

Největším extrémem, který je hodnocen nebezpečnou závadou, jsou tzv. „holé trubky“ kdy tam není žádný tlumič hluku a bezprostředně zatěžuje životní prostředí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokračujte ve čtení na dalších kapitolách:

následující kapitola »Zpětná zrcátka